Hemangiom

hemangiom.jpg - kopie
Někdy se této červené skvrnce roztomile říká jahodové znaménko. Hemangiom je shluk krevních cév, který se někdy objeví na kůži několikadenních miminek, a přestože se ve většině případů jedná čistě kosmetickou vadu, je třeba jim věnovat pozornost.

Hemangiom

V ústní dutině a obličeji se nádor vyskytuje velmi často, a to jak u novorozenců a dětí, tak i u dospělých. Lokalizuje se převážně v kůži a podkoží, mnohem řidčeji v čelistních kostech. Vzniká novotvořením kapilár nebo skutečné kavernózní tkáně, která připomíná houbovitá tělesa. Je buď vrozenou tkáňovou anomálií hamartogenní povahy, nebo je podle způsobu šíření a rychlého růstu nepochybně pravým nádorem.

Průběh hemangiomu

Nádor roste buď pomalu a ohraničeně, nebo rychle a expanzivně. Rychlé zvětšování nádoru se pozoruje v prvních měsících života a jde paralelně s rychlým růstem celého organizmu. S přibývajícím věkem se však tento růst zpomaluje nebo zcela ustává. Je proto třeba v terapeutické rozvaze respektovat tuto biologickou povahu novotvaru, tj. možnost jeho spontánní involuce. Spontánní involuce hemangioma může začít již kolem prvního roku života dítěte, zpravidla však mezi prvním a třetím rokem. Znakem involuce je vznik bělavěšedých ostrůvků na povrchu nádoru a změna zářivého červeného zbarvení. Nádor postupně bledne, jakoby kolabuje a postupně mizí. V místě původního vývoje nádoru zůstává jenom plošná jizva, nebo zmizí beze stopy. K úplné regresi nádoru dochází zpravidla mezi pátým a šestým rokem veku dítěte, možná je však i v pozdějším dětství. Někdy dochází k ulceraci nádoru, která zpravidla urychlí involuci. Spontánní involuce však není pravidlem, asi u pětiny nemocných lze naopak pozorovat známky intenzivnějšího růstu. K objektivizaci růstu tumoru je třeba zajistit pravidelné kontroly postiženého dítěte, při kterých se měří objem nádoru a teprve jestliže neshledáme regresi tumoru, uchylujeme se k aktivní léčbě.

Léčba hemangiomu

Dřívější chirurgické postupy užívané u objemnějších hemangiomů, které nebylo možné jednorázově exstirpovat, spočívaly jenom v jednostranném nebo oboustranném podvazu zevní krkavice, odvážnější chirurgové byli někdy nuceni podvázat i krkavici společnou. Z dnešního pohledu považujeme tyto postupy za vážné poškození nemocného. V poměrně krátké době po podvazu cévy dochází totiž k rozšíření bilaterálních spojů z oblasti druhostranných krčních tepen a z oblasti vertebrálních arterií, což vede k ochabování krevního zásobení mozku s logickými poruchami ve smyslu mozkové atrofie v pozdějším věku (still syndrom). Rovněž neuváženě radikální chirurgická excize kožních hemangiomů v dětském věku poškozuje pacienta v tom smyslu, že v jeho dospělosti pak v excidované části chybí dostatečné množství tkáně potřebné k finální plasticko-chirurgické korekci. Další chybou jsou i pokusy o exstirpaci hemangiomů v obasti příušní slinné žlázy, kdy trvalým následkem radikálního postupu bývají v těchto případech komplikované nebo těžko rekonstruovatelné parézy lícního nervu.

Typy hemangiomu

Podle mikroskopické skladby rozlišujeme hemangiomy kapilární, kavernózní a arteriovenózní (racemózní).

Z klinického pohledu se rozeznávají čtyři formy: naevus flammeus, haemangioma simplex, haemangioma cavernosum a haemangiomatosis facies.

Naevus flammeus (vinosus, coeruleus, planus)

Z histologického hlediska je to kapilární hemangiom, který je zvláštní tím, že v něm neexistuje nádorové stroma a množství jemných cévních kapilár in-filtruje tkáně, aniž dojde k jejich destrukci. V podobě červené až fialové plochy vystupuje na kůži obličeje a krku i na ústní sliznici. Se svým okolím může být ve stejné rovině, nebo nad ně prominuje a má hrbolatý a drsný povrch.

Léčba

Jde o závažný novotvar. Provádí se sněžení kysličníkem uhličitým, bodová elektrokoagula-ce nebo excize a překrytí defektu volným kožním transplantátem. Dílčí úspěchy se dosahují kryoablací tekutým dusíkem. Jako nejúčinnější se uvádí použití laseru.

Haemangioma simplex capillare

Vyskytuje se na rtu, na jazyku i v jiných lokalizacích jako ohraničený, polokulovitý nebo plochý, nepravidelně laločnatý útvar velikosti hrachu až oříšku, má Červenofíalovou barvu a je krytý normální sliznici.

Léčba

Nádorek lze koagulovat elektrickou jehlou, nastříknout sklerotizujícím roztokem (Vari-cocid, Aethoxysklerol), excidovat, lze s úspěchem užít i kryoablace nebo lokální aplikace steroidních hormonů.

Haemangioma cavernosum

Vyskytuje se jednotlivě nebo ve větším počtu na jazyku, ve tváři, na patře a na rtu, není vrozený. Na rtu a na jazyku podmiňuje makrocheilii, respektive makroglosii. Je-li uložen v podkoží nebo submukó-ze, prosvítá navenek červenou nebo modrou barvou. U dospělých se v nádoru dají skiagraficky často prokázat flebolity, které vystupují jako syté, různě veliké a kulaté stíny. Kavernózní hemangiom může být lokalizován také v čelistních kostech. Vzniká buď přímo ve spongióze čelisti, nebo se do nitra kosti šíří od periostu. Nemocného může vážně ohrozit těžkým krvácením při extrakci nebo spontánní eliminací zubu, jehož lůžko komunikuje s nádorem.

Léčba

Používá se elektrokoagulace, skleroti-zujících roztoků nebo superselektivní intraarteriální embolizace. Nádor se také ozařuje, u dětí je však nutno postupovat uvážlivě vzhledem k nebezpečí vedlejšího poškození. Chirurgické léčení záleží buď v postupných excizích, nebo v exstirpaci nádoru po podvázání přívodných a odvodných cév.

Jestliže se kavernom objemově zvětšuje a nemá tendenci ke stabilizaci, doporučuje se intralezionální aplikace steroidů. Do nádoru se injikuje metylprednison - acetát nebo triamcinolon v dávce 2 mg na 1 kg hmotnosti týdně, 4x po sobě. Normálně bývájiž patrné podstatné zmenšení nádoru po první léčebné kůře, v případě neúspěchu se terapie po 3-6 měsících opakuje. Terapie steroidy se projevuje vedlejšími účinky (cuschingoidní obličej a zvýšený růst ochlupení na těle), tyto projevy však mizí za několik týdnů po vysazení léčby. V současné době se věnuje pozornost interferonům a jejich léčebnému účinku.

Hemangiomatóza obličeje

Je terapeuticky i prognosticky nejzávažnější forma angiomů. Nádorem jsou postiženy současně měkké tkáně obličeje i čelistní kosti, léčení je zřídkakdy úspěšné a mortalita z vykrvácení až 2 %.

Léčba

Stomatolog se ve své práci setkává velmi Často s angiomy v různých lokalizacích. Menší nádory může léčit ambulantně, složitější výkony se provádějí na specializovaných pracovištích. Profuz-ní krvácení po extrakci zubu, který byl ve tkáni angiomů, se zastavuje digitální kompresí lůžka, stlačením a. carotis communis, popřípadě i s pomocí rep-lantace extahovaného zubu. Bezprostředně pak musí následovat urgentní podvaz krkavice.

Přehled terapeutických postupů v léčení hemangiomů:

  • punkce cévního varixu nebo tumoru,
  • elektrokoagulace,
  • sklerotizace nádoru (Varikocid, Aethoxysklerol),
  • totální excize a sutura rány,
  • částečná excize, případně exstirpace tumoru (s podvazem nebo předoperační embolizací nutriční arterie),
  • kryoablace tumoru,
  • radioterapie,
  • terapeutická embolizace selektivní nebo superselektivní (materiály: Gellaspon, Sporngostan, iso-butyl-2-cyanoakrylát - preparát Bucrylat; N-butyl-cyanoakrylát - preparát Histoacryl; zavedení katétru s odlučitelným nebo neodlučitelným balónkem - autoři Serbiněnko, Debrin; spirála GAW- autoři Gianturco, Anderson, Wallace; transkatetrální koagulace; intratumorózní aplikace Vilanu), 
  • intralezionální aplikace steoridů, 
  • celková aplikace interferonů.


Poslat známému
  
  

napsali jste:

7.12.15 kristyna

dobry dne mam dceruma hemangiom vedle fontanely 2krat 3 cm myslite ze by ji odstranily kdyz to m an hlavicce at jis ourozenci do toho nebouchnou dekuji

7.12.15 kristyna

dobry dne mam dceruma hemangiom vedle fontanely 2krat 3 cm myslite ze by ji odstranily kdyz to m an hlavicce at jis ourozenci do toho nebouchnou dekuji

Přidat nový komentář

Email