Práva a povinnosti pacientů platná od 1. 4. 2012 v zubních ordinacích

prava-a-povinnosti-2.jpg - kopie - kopie
Jakkoli to nadpis implikuje, nejedná se o aprílový žert. Uvedeme jen změny, s nimiž se můžete v zubních ordinacích setkat:
Jakkoli to nadpis implikuje, nejedná se o aprílový žert. Uvedeme jen změny, s nimiž se můžete v zubních ordinacích setkat:

Právo na informace. Pacient získá větší práva na informace o svém zdravotním stavu i poskytovaných zdravotních službách. Vzniká nárok pacienta na podrobnou informaci o prováděném výkonu. Lékař ho musí seznámit se zákrokem, jeho důsledcích a následcích. Výjimkou jsou případy, kdy si pacient výslovně nepřeje být informován. Písemná forma souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb se vyžaduje, pokud tak s ohledem na charakter poskytovaných služeb určí lékař. Záleží tedy na něm, aby posoudil, zda jím poskytované služby jsou takového charakteru, že je vhodné mít s jejich poskytnutím písemný souhlas pacienta, a podle toho sestavil seznam služeb, u kterých bude písemný souhlas vyžadovat.


Svobodná volba poskytovatele péče. Lidé si mohou oficiálně vybírat například nemocnici, kde chtějí podstoupit léčbu.

Osoby blízké. Pacient může určit osoby, které mají právo na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlížet do pacientovy dokumentace. Pacientům vzniká právo na přítomnost osob blízkých při poskytování zdravotnických služeb.

Konzultace stavu. Pacient má právo na další názor. Před operací smí postup operace i diagnózu konzultovat s dalším lékařem, pojišťovna to zaplatí.

Nadstandard. Pacient bude mít přehled, jakou péči si může legálně připlatit. Např. ošetření zubního kazu plně hrazené ze zdravotního pojištění – výplň stálého zubu – hrazeno pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. Do dovršení 18 let v rozsahu řezáků a špičáků včetně je hrazena pojišťovnou fotokompozitní výplň stálého zubu. Za takové ošetření nelze od pacienta vybrat žádnou úhradu ani doplatek (s výjimkou případného regulačního poplatku, který však není úhradou ceny péče, nýbrž regulačním opatřením). Novela ponechává nezodpovězenou otázku, nakolik je taková péče optimální.
Podobně je to například s kořenovou výplní – hrazeno při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu. Tato péče je plně hrazená ze zdravotního pojištění. Za její poskytnutí nelze od pacienta vybrat žádnou úhradu ani doplatek (s výjimkou případného regulačního poplatku, který však není úhradou ceny péče, nýbrž regulačním opatřením). Také zde ponechává novela nezodpovězenou otázku, nakolik je taková péče optimální. Více
Nadstandardní je výplň stálého zubu provedená za použití jiného materiálu, než který je uveden výše (dózovaný amalgám, samopolymerující kompozit mimo rozsah špičáků, fotokompompozit u dospělých). Podobně nadstandardní kořenová výplň – při použití registrovaného materiálu jinou metodou, než je metoda centrálního čepu (např. laterální kondenzace, teplá gutaperča). Jde o péči, která není hrazena ze zdravotního pojištění. Celou cenu této péče platí pacient, zdravotní pojišťovně není možno poskytnutí takové péče vykázat.
S tím souvisí i povinnost poskytovatele zpracovat seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených a částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a umístit ho tak, aby byl seznam přístupný pacientům.

Změna zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu může pojištěnec změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny

Registrace pacienta v zubní ordinaci. Zákon oproti současné právní úpravě jednoznačně hovoří o registrujícím poskytovateli, nikoli jako dosud o registrujícím lékaři. Nově je tedy registrujícím vždy poskytovatel, který pacienta zaregistruje ke konkrétnímu lékaři, jehož prostřednictvím zdravotní služby pacientovi poskytuje. Současně platí, že se (na rozdíl od dosavadního stavu) pojem „registrujícího poskytovatele” neomezuje pouze na oblast veřejného zdravotního pojištění. Znamená to, že nově budou registrovat pacienty i ti poskytovatelé primární péče, kteří nejsou ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně. Vyplnění registračního listu bude nadále sice povinným, ale pouze evidenčním úkonem registrujícího poskytovatele.

Ordinace mimo provoz. Po dobu nepřítomnosti či dočasného přerušení provozu je třeba u vstupu do zdravotnického zařízení umístit informaci o tom, který poskytovatel pacientům poskytne neodkladnou péči, a údaj o jeho ordinačních hodinách. Pozor na záměnu se zastupováním! Zástup předpokládá poskytnutí plného spektra zdravotních služeb, zpravidla při dlouhodobé nepřítomnosti poskytovatele a nejčastěji na podkladě smlouvy s jiným lékařem. Výše zmíněná právní úprava však řeší pouze zajištění neodkladné péče.

Označení zdravotnického zařízení. Poskytovatel je povinen opatřit zdravotnické zařízení viditelným označením, které musí obsahovat obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení poskytovatele, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

Ordinační a provozní doba Provozní doba musí být spolu s ordinační dobou a ostatními údaji zveřejněna u vstupu do prostor zdravotnického zařízení tak, aby byla přístupná pacientům i mimo ordinační a provozní dobu.

Cena a účet. Poskytovatel je povinen informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby. Účet je třeba vystavit vždy. Podle dosavadních právních předpisů byl zubní lékař povinen vystavit účet za ošetření pouze na vyžádání pacienta. Nově (od 1. 4. 2012) je poskytovatel povinen vystavit účet za uhrazené zdravotní služby i bez žádosti pacienta.

Na rozdíl od účtu za poskytnuté zdravotní služby je poskytovatel povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci doklad o zaplacení regulačního poplatku pouze na jeho žádost.

Kniha stížností. Zákon předpokládá, že stížnosti pacientů na postup poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami bude řešit v první řadě sám poskytovatel. O podaných stížnostech a způsobu jejich vyřízení pak je poskytovatel povinen vést evidenci.

Povinnosti pacientů

Pacient je při čerpání zdravotních služeb povinen:

  1. Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas. Za porušení této povinnosti může lékař vyřadit pacienta ze své péče.
  2. Řídit se vnitřním řádem. Vnitřní řád může vydat kterýkoliv poskytovatel zdravotních služeb a je povinnost pacienta jej dodržovat. Platí pro zdravotnická zařízení lůžkové či jednodenní péče, vnitřní řád ambulantních zdravotnických zařízení je pro pacienty závazný po podpisu smlouvy.
  3. Uhradit poskytovateli cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.
  4. Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
  5. Nepožívat během ošetřování alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Autor: MUDr. Jan Černý,  MUDr. Zdeněk Odvody, Mgr. Jiří Slavík

 
Poslat známému
  
  

Přidat nový komentář

Email